Categories
05 oppression of free speech hagwall israel media, journalism zAll pages

16.001 Lösning, solution; “demokrati”, “den fria pressen”

Only use this mirror site if snowleopard.info is under maintenance.

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

8. Lösning [solutions]

Hur man skall lösa de problem Sverige hamnat i, orsakade av faktorer kopplade till massmedia med utländsk ägandekoppling, som diskuterats i denna artikel, ligger t.v. utanför artikelns område.

Massmedia fungerar inte. Varken de privata eller Sveriges Radio/TV – Public Service (PS). PS styrs av politiker som kontrolleras av monopolmedia som beskrivits i artikeln. Ägandet av massmedia är nästan omöjligt att diskutera eftersom de nuvarande ägarna kan styra debatten genom en mono-/duo-/oligo-polställning.

Internationella nätverk kontrollerar nyhetsmedia och utnyttjar situationen för att driva svensk politik för sina egna intressen vilka bl.a. innefattar globalisering. Detta har varit extremt skadligt för Sverige.

Även om olika personer har olika politisk uppfattning i diskussioner så kan de ofta vara överens om att massmedia ger extremt vinklad information, har en agenda och presterar undermåligt resultat för svenskar att orientera sig utifrån.

Problemet är alltså mycket svårlöst. Ett globalt nätverk av massmedia vinklar allt material i globalistisk riktning. Det bloggförfattaren t.ex kan läsa om Trump i Google newsfeed är till 97-99-100% negativt. Detta är naturligtvis omöjligt. Så dålig är ingen.

Problemets lösning tål att tänkas på. Man måste börja med att inse situationen. Mediernas agerande har lett till att Sverige förklarat krig i Mellanöstern samt lagt grunden för extrem feminism och massinvandring. Detta har inte föregåtts av en diskussion bland medborgarna i samhället utan har skett genom att media har pressat politiker. J
Media skapar multikultur i Sverige, medan Israel själva inte alls tillämpar samma politik. Medias ägande torde behöva spridas samt överföras från aktörer knutna till utländska intressen till svenska aktörer. Medieägandet måste spridas så att ett bredare åsiktsspektrum får utrymme. Grundläggande är att mängden tillåtna åsikter måste ökas dramatiskt.

Att privat ägda media kan kontrollera demokratiskt valda men medialt styrda politiker har visat sig synnerligen skadligt för Sverige.

Normal, ofta förekommande lagstiftning mot monopolbildning/trustbildning kan vara en väg.

En annan faktor som diskuterats i bloggen är hur riksdagsledamöterna reducerats till knapptryckare som styrs av partiledning som styrs av pressen som styrs från utlandet. Ledamöterna röstar (trycker på knappar) i enlighet med partipiskan direktiv.

Våra politiker har inte heller kontakt med sina väljare. Folk vet inte vem som reprrsentetar dem. Genom EU har besluten flyttats ännu löngre ifrån oss.

Stora sumnor pengar går till Bryssel och kan inte spåras vidare av privatpersoner. Pengarna används för att stärka EU:s kontroll i Sverige och andra länder.

Att gå ur EU är självklart.

Partiet SD har ju mer än 20% av väljarandelarna, men motarbetas konsekvent i media. Kan det finnas något sätt att låta de politiska partierna få mer inflytande/utrymme i media när de, som SD, börjar ta till sig väljarandelar?

En av många metoder som media använder för att undandra sig kritik är att försöka jämställa kritik av medieägandet med nazism eller rasism, eftersom media ägs monopolmässigt av judiska intressen i t.ex Sverige. Inget kan vara mer felaktigt. Nazism, rasism, hets mot folkgrupper och våldsideologier är förbjudna i Sverige och skall självklart stävjas med alla medel. Detta har dock inget att göra med diskussioner om vilken form av ägande av våra massmedia som bäst gynnar vårt lands intressen.

Det är ju dessutom självklart att den som i mono-/oligo-polställning kontrollerar ett lands massmedia, skall utsättas för ingående granskning.

Massmedias egentliga målsättning är att härska genom att skapa splittring mellan grupper. Detta npste fås att upphöra.
Politiskt gäller det att finna ett system som bäst integrerar alla kulturer. Sverige får inte styras genom att sätta utländska intressen i första rummet. Sverige måste styras för alla svenskars bästa, oberoende av deras härkomst. Självklart måste vi samtidigt sträva efter goda relationer och solidaritet med andra länder men det får inte ske på bekostnad av vårt självstyre där svenska medborgare sätts i första rummet, naturligtvis oberoende av deras ursprung.

Det svenska partisystemet kontrolleras av osynliga nätverk. Det noteras genom att val inte påverkar politiken. Samtliga partier för den politik som massmedia dikterar.

System som ger ledaren större inflytande motarbetas naturligtvis av pressen. De försöker vinkla dessa ledare som “diktatorer” och anspelar ibland t.o.m. på Hitler. System med demokratiskt valda starka ledare, som t.ex Ryssland verkar fungera bättre. System med stor byråkratisk makt går lättare att korrumpera utan att det noteras. En ledares agerande kan enklare utvärderas och kritiseras.

Massinvandring skapar etniska konflikter och måste stoppas. Även kvotering av kvinnor. Män och kvinnor är olika och skall ges samma förutsättningar för utveckling. Det går däremot inte att tvinga fram önskade resultat. Även feminism skapar splittring. Kvinnors betonande av relationer utnyttjas av nätverken.

 

anonymitet

Internetforum skydda användarens anonymiteet vilket är bra. Anonymiteten medför naturligtvis också möjligheten för troll, anställda av MSM, att dölja sig. Om anonymiteten skulle tas bort vore det svårare för trollen att dölja sig. Men seriösa debattörer kommer att bli ett lätt byte för olika former av hatkampanjer och drev i media.

medieägarna

medieägarna måste ställas till svars genom granskning och intervjuer på samma sätt som de flesta andra makthavare

demokrati

Uppenbart konstitutionsvidrigt agerande såsom Decemberöverenskommelsen eller hur Sverigedemokraterna inte tilldelas ordförandeskapet i riksdagsutskott enligt normal praxis måste upphöra.

kontakten mellan folk och deras förtroendevalda måste förbättras

 

Ottokar/Flashback:
En demokrati kräver välinformerade medborgare och oberoende media som granskar statsapparaten. Media har konsekvent och orkestrerat arbetat för att undanhålla relevant information för medborgarna.

Det här är tråden om frånvaron av ett mediakrig om mångkulturen. Jag anklagar media för detta demokratiska haveri.

Trump stöds av ung. 50% av den amerikanska befolkningen, SD ung. 20% av den svenska. Men i medierna motverkas båda till i gefär 88%

Medierna är folkets fiende sade Trump och nu senast att medierna utgör oppositionen, vilket ju är riktigt. (Under Obama och i Sverige utgör väl medierna närmast regeringen.)

Skulle man inte kunna dela ut presstöd efter valresultat för att få igång lite mediekrig på riktigt?

Skullle det kunna närma medierna och folkets vilja? Den “fria pressen” utnyttjar ju inte sin frihet till att kritisera makthavarna, pressen driver bara samma agenda oberoende vem den skriver om och vem som sitter vid makten.

Pressen kritiserar de aktörer som motsätter sig globalisering. Pressen blåser upp nyheter som gynnar globalisering och mörklägger de som motverkar globalisering.

Självklart skall oressen vara fri att kritisera makthavare. Problemet är dock att pressen enbart kritiserar de makthavare som inte följer pressens agenda.

I Sverige ägs samtliga stora tidningar av två judiska familjer. Detta gör att kritik mot mediemonopolet felaktigt kan vinklas till antisemitism.

Trollen i sociala media fungerar på liknande sätt som pressen. Vad gäller kritik mot judiska aktörer anbönder dock trollen andra metoder. Ofta baserade på falska konton som blandar ihop kritik mot medieägare med ren antisemitism baserad på rasistisk grund.

Globalisering bygger på lögner och desinformation. Nästan alla aktörer påstår att länder bör styras demokratiskt av deras egen befolkning. Globalisterna måste därför mestadels agera i hemlighet, användande lögner, för att arbeta mot sitt mål.

Detta förklarar t.ex varför akademiker är så fåtaliga bland politiker. Akademiker tränas att finna samband och redogöra för dem. Politiker och deras herrar journalister/medieägarna arbetar däremot ständigt mot samma mål, vilket man genom lögner försöker hålla hemligt.

Globalisterna arbetar för att skada länder så att de blir svaga och kan kontrolleras utifrån. Därför kan de inte öopet redogöra för sina metoder och målsättningar. Därför förfaller de stöndigt till lögner och unfanflykter.

Globalister döljer det slutliga målet med sina aktiviteter.

Som t.ex beskrevs om pjäsen Fem Tre så menar globalisterna att pjäsen sprider nazism. Men i själva verket gör den att publiken oroar sig för en regisserad, icke existerande nazism.

Globalister projicerar ständigt sina metoder på andra. Om någon kritiserar globalisering så är det vanlugaste “motargumentet” att kritikern lider av något personligt problem som gör att den kritiserar globaliseringen. Detta är naturligtvis ett rent falskt argument, ämnat att flytta fokus från ämnet till personen.

dyster prognos?

Som helhet måste medges att situationen är svår. Landet kontrolleras av ett mediemonopol som i första hand beaktar utländska och judiska intressen. Som helhet har globalistiska aktörer ofantliga ekonomiska resurser. Adelson ger t.ex “motståndaren” Trump motsvarande nästan en miljard svenska kronor, förmodligen bara för att ha “lite koll” även på Trump. Att köpa svenska internettroll som styr sociala media, är förmodligen en liten post i globalisternas budget.

judiska nätverk

När man studerar opinionsbildning och medieägande, även i vid betydelse noterar man att personer av judisk börd mycket ofta innehar inflytelserika positioner.

Man noterar öven att judiska aktörer nästan alltid arbetar enmigt en globalistisk agenda.

Den globalistiska agendan har varit mycket skadlig för bl.a Sverige.

Det som beskrivits ovan har grundligt motiverats i bloggen.

Hur man kommer tillrätta med denna situation tål att tänkas på. Ett problem är att dd judiska aktörerna försöker hävda att kritik av deras opinionspåverkan är antisemitism. Detta är fel i vilken rimlig tolkning man än lägger in i ordet. Vilken grupp som än genomför så storskalig propaganda och opinionsbildning skall skärskådas, liksom dess motiv.

I Sverige har två familjer monopol på större tidningar. Detta har varit mycket skadligt för Sverige.

Anna Hagwall skrev en riksdagsmotion att enskilda etniska grupper inte skulle få äga mer än 5% av media. Den bedömdes som rasism. Senare visade sig Hagwall groligen vara en globalistisk mullvad, ett “nazi-false-flag-troll”.

Att förhindra någon från att totalt äga media är inte rimligt. Hur man skall bryta det skadligs mediemonopolet är en svår fråga, men det måste ske. Man måste t.ex erbjuda bättre alternativ bland media.

Detta skrivs januari 2019. Bloggförfattaren läser ibland nyheter feån Google news feed. Uppskattningsvis 97-99.5 % av medias skildring av president Trump har varit negativ, ofta extremt, löjeväckande negativ. Så dåligt kan ingen president prestera. Runt hälften av de amerikanska väljarna stödde ju honom. Denna extrema snedvridning visar vilken bias mediamonopolet har.

demokrati

democracy

Demokratin fungerar inte. Politikerna styrs av media och andra aspekter av NWO. Den försenade Brexit visar att politikerna inte tar hänsyn till folkviljan/folkomröstningen. Vid den svenska regeringsbildningen 2018 tog inte de övriga pilutikerna hänsyn till de 17 % väljare som röstat för Sverigedemokraterna.

fri press, den fria pressen, pressfrihet, det fria ordet, yttrandefrihet

free press

Självklart skall pressen vara fri och yttrandefrihet skall råda. Idag har dock pressen bildat ett oligopol över hela västvärlden och det det stora flertalet media vinklar nyheter på samma sätt. Trump kallar pressen för oppositionen.

Pressen är därför inte alls fri. Den agerar unisont. I praktiken verkar agendan ofta sättas av vissa medier såsom t.ex The New York Times. Andra tidningar förefaller sedan följa agendan. Nyhetsflödet ger absolut intrycket av att vara koordinerat. (Om t.ex svenska medier blåser upp ett marginellt misshandelsfall (ASAP Rocky, 2019 juli/augusti) kan detta t.o.m. förekomma i The Guardian. Denna extrema snedprioritering kan bero på att medienätverket vill dölja fredssträvandena gällande Iran. Vi skall också vänjas vid att personer av utländsk härkomst kommer till Sverige och ställer till bråk som tar medieutrymme och domstolsarbete från svenska frågor.)

Pressen förefaller även anställa stora mängder Internettroll som undertrycker Internetdiskussioner med samma agenda.

MbmA:
Hehe, ovanstående [farsnews, sputnik] är i samma klass som CNN. Ägardirektivstyrda.
Swan65:
Nej dom är mycket mycket värre eftersom dom är direkta statliga propagandakanaler. I väst är median fri, om ägarsfären har en agenda är något helt annat
MbmA:
Du får tycka vad du vill. Personligen skiter jag i om den är statlig eller “fri” samtidigt som den är lögnaktig.

Why change
The simplest argument against the globalist network is that it conveys untrue opinions. It does not admit that it works to control governments. It does not admit that it wishes to remove power from the people and give to news media, technocrats and multinationals. It talks about democracy but works in the opposite direction.

The globalist network claims to work according to the democratic system but instead works to destroy this system from within. The network says it respects state governments but in fact work to break them down. The networks use a secret agenda. They fear an open debate that could not be controlled by myriads of trolls.

The press should be independent of the government and criticize it. The big problem today is that the press is not free. It is connected to international networks with ambitions to rule the world. The way they accomplish this is by weakening countries and governments, since strong, flourishing countries can be democratically controlled by strong governments. The international connections of the press are the problem. The press invests pseudo-problems like the climate issue only in order to be able to criticize the governments for “not doing enough”.

The current globalist system is baaed on many lies one of the most prominent that of democracy. Politicians are not controlled by the people, they are controlled by international actors and news media.

The system is based on the independence of each country, whereas in fact, countries are controlled.

Therefore, by supplying better information, eradicating lies, is an important way to replace globalism.

EU

EU receive money to exert globalist control. Many countries pay to EU without receiving corresponding benefits (“net payers”). EU membership should be cancelled.

Mass immigration

Feminism
Admit differences
Collaboration, not conflict

wwr: 72372659
Det sägs att “Svenskar får vad dom förtjänar. Har röstat för eländet” Stämmer det?

Globala nätverk och media har skapat ett system där det blir samma resultat vilket riksdagsparti vi än väljer. AfS, NMR är konstruerade extremistpartier som skall få oss att tro att de enda alternativen är rasism och nazism.

Nog är det fel när 99% av alla nyheter om Trump eller Johnson är negativa. Ingen vågar kritisera EU. Allt om Brexit är negativt.

Vi behöver få igång diskussioner i samhället där bredare åsiktsregister tillåts.

När man inte informeras om alternativen eller får dem att välja mellan så är det inte folks fel. Felet är ett enkelriktat informationsutbud.

%%%%% solutions
%%%%% lösning

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)


2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2)

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

 

Nästa:

16.006 signs

 

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »